Variació lingüística en el País Basc

Dilluns 4 de desembre, de 9 a 17 h, aula 3, edifici Ramon Llull (Universitat de les Illes Balears).

En aquest seminari examinarem la variació lingüística, específicament fenòmens de variació dialectal i de contacte lingüístic, en el País Basc. Algunes de les qüestions que s’abordaran seran:

  1. Quan pensam en atles lingüístics automàticament ens venen al cap exemples que tenen a veure sobretot amb el lèxic, amb la fonologia i, en molt menor mesura, amb la morfologia. En aquest sentit, per tant, la sintaxi és encara una “nouvinguda”. En el camp de la lingüística de contacte, alguns investigadors proposen que no hi pot haver interferència sintàctica entre dues llengües, mentre que altres afirmen que la interferència pot ser de qualsevol tipus (per a una discussió sobre aquesta qüestió veg. Rodríguez-Ordóñez 2016). En aquest seminari, per tant, pretenem examinar la variació lingüística, concretament la variació dialectal i la que és deguda al contacte entre llengües, en dominis lingüístics diferents (fonològic, però també sintàctic).
  2. En els estudis clàssics sobre variació, hi trobam sovint un esforç clar per mantenir el rigor en l’ús d’una metodologia adequada, però un desinterès general per la teoria o per entrar en discussions que tenguin a veure amb els avenços en la lingüística teòrica (Kortmann 2010).  En aquest sentit, les ponències s’emmarcaran sempre en un determinat marc teòric (com el Programa minimista o la Teoria de l’optimitat) i avaluaran la mesura en què aquestes teories són capaces de modelar la variació lingüística.
  3. Finalment, tot i que com veim la metodologia ha estat el punt fort de la dialectologia clàssica (aplicada sobretot a la variació lèxica i fonològica), àrees com la sintaxi i les seves interfícies no han desenvolupat fins ara mètodes específics per a la recollida de dades, sinó que han treballat, sobretot, a partir de les intuïcions dels parlants nadius. Els estudis presentats en aquest seminari se centraran també en l’adequació i la robustesa de la metodologia utilitzada.

IMPORTANT: aquest seminari està reconegut com a activitat de formació específica “Seminaris de Recerca” per la comissió acadèmica del Programa de Doctorat de Filologia i Filosofia de la Universitat de les Illes Balears. El seminari tendrà una durada de 8 hores.

Anuncis